Acest site este de vanzare.
Contact: 0749 041 069
Logare
Utilizator:
Parolă:
Ai uitat parola?

Nu ai cont? Crează-ţi unul, durează numai câteva secunde! Click aici.

e-pets.ro
iulie 2017
LMMJVSD
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

Cazare cu animale

Asociatia pentru protectia animalelor Robi

LEGE nr. 197 din 2 iulie 2007
pentru modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006
Publicat în Monitorul Oficial nr. 472 din 13 iulie 2007

Parlamentul României adoptă prezenta lege.


Articol unic

Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 944 din 22 noiembrie 2006, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 4, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) Deţinătorii cu orice titlu ai terenurilor incluse în fondurile de vânătoare au obligaţia de a permite desfăşurarea acţiunilor de vânătoare autorizate pe terenurile ce le deţin sau aparţin, în condiţiile alin. (1).”

2. Alineatele (2) şi (3) ale articolului 15 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(2) Tariful de gestionare pentru fondurile de vânătoare care se atribuie direct, în condiţiile art. 8 lit. A, precum şi tariful de pornire la licitaţie pentru fondurile de vânătoare care se atribuie prin licitaţie publică, în condiţiile art. 8 lit. B, se stabilesc prin însumarea produselor dintre media cotelor de recoltă aprobate pe ultimii 2 ani, pe specii, şi 10% din valoarea de calcul al tarifului de gestionare, înscrisă în anexele nr. 1 şi 2.

(3) Contractele de gestionare în derulare la data intrării în vigoare a prezentei legi se modifică anual, prin acte adiţionale, până la data de 15 august, potrivit prevederilor alin. (1) şi (2).”

3. Alineatul (2) al articolului 21 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Popularea cu exemplare importate din speciile din fauna de interes cinegetic indigene se realizează pe baza aprobării date de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, în baza certificării calităţii genetice a acestora, dată de o instituţie ştiinţifică cu activitate cinegetică, cu acordul autorităţii publice centrale care răspunde de protecţia mediului.”

4. După alineatul (2) al articolului 26 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) În vederea prelevării de probe biologice necesare stabilirii statusului de sănătate a animalelor sălbatice, administratorul poate aproba, la solicitarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, cu avizul autorităţii publice centrale care răspunde de protecţia mediului, recoltarea de către gestionarii fondurilor de vânătoare a unor exemplare, în număr limitat, din speciile cuprinse în anexele nr. 1 şi 2 în orice perioadă a anului.”

5. Alineatul (2) al articolului 27 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Vânătoarea cu păsări răpitoare şi vânatul cu arcul se vor reglementa prin lege specială.”

6. Alineatul (2) al articolului 38 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Se exceptează de la prevederile alin. (1) vânatul congelat în sezonul de vânătoare, cel împuşcat în condiţiile art. 36, precum şi vânatul viu destinat populărilor.”

7. La articolul 39, după litera y) se introduce o nouă literă, litera z), cu următorul cuprins:

„z) împiedicarea practicării vânătorii.”

8. La articolul 42 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„a) vânătoarea fără permis de vânătoare, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 32;”.

9. La articolul 42 alineatul (1), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a1), cu următorul cuprins:

„a1) vânătoarea fără autorizaţie de vânătoare legală;”.

10. La articolul 44 alineatul (1), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:

„e) împiedicarea, prin exercitarea de acte de violenţă, a desfăşurării activităţilor de vânătoare în condiţiile art. 4 alin. (2).”

11. După articolul 45 se introduce un nou articol, articolul 451, cu următorul cuprins:

„Art. 451. – Constatarea faptelor ce constituie infracţiune potrivit art. 42–44 se face, în afara organelor de urmărire penală, şi de către personalul salariat cu atribuţii de ocrotire a vânatului din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, autorităţii publice centrale care răspunde de protecţia mediului şi gestionarilor fondurilor de vânătoare, precum şi de un alt personal de specialitate împuternicit în acest scop de către conducătorul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.”

12. La articolul 46, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Bunurile prevăzute la alin. (1) se reţin de către agentul constatator în vederea confiscării şi se predau organelor de urmărire penală, iar vânatul şi trofeele de vânat prevăzute la alin. (2) se reţin şi se predau gestionarului fondului de vânătoare, care le ţine la dispoziţia organelor de urmărire penală.”

13. La articolul 48 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„b) încălcarea dispoziţiilor prevăzute la art. 23 alin. (1) lit. d), f, n), p) şi v) şi la art. 39 lit. r), ş) şi z), cu amendă de la 250 lei la 750 lei;”.

14. Alineatul (1) al articolului 50 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 50. – (1) Persoanele împuternicite să constate infracţiunile prevăzute la art. 42–44 şi contravenţiile prevăzute la art. 48 sunt asimilate, în exercitarea atribuţiilor ce decurg din împuternicire, personalului care îndeplineşte o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii publice.”

15. Alineatul (1) al articolului 53 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 53. – (1) Reactualizarea delimitării fondului cinegetic al României în fonduri de vânătoare se face în condiţiile prezentei legi de către administrator, în termen de 4 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi.”

16. Anexele nr. 1 şi 2 se modifică şi vor avea următorul cuprins:„ANEXA Nr. 1


FAUNA
de interes vânătoresc la care vânarea este permisă, perioadele de vânare şi cuantumul despăgubirilor în cazul unor fapte ilicite

Denumirea speciei

Perioada de vânare

Valoarea de calcul
al tarifului de gestionare
(în euro)

Valoarea de despăgubire
(în Euro) în perioada

Admisă

Interzisă

A. Mamifere
1. Bizamul (Ondatra zibethica) 1 sept. –15 apr. 5 80 160
2. Capra neagră (Rupicapra rupicapra)        
– exemplar de trofeu 15 oct. – 15 dec. 2.000 8.000 16.000
– exemplar de selecţie 1 sept. – 15 dec. 2.000 8.000 16.000
3. Căpriorul (Capreolus capreolus)        
– mascul 15 mai – 15 oct. 500 2.500 5.000
– femelă 1 sept. – 15 febr. 250 2.000 4.000
4. Cerbul comun (Cervus elaphus)        
– mascul de trofeu 10 sept. – 15 nov. 3.000 6.000 12.000
– mascul de selecţie 1 sept. – 15 dec. 3.000 6.000 12.000
– femelă şi viţel 1 sept. – 15 febr. 1.500 4.000 8.000
5. Cerbul lopătar (Dama dama)        
– mascul de trofeu 10 oct. – 1 dec. 600 3.000 6.000
– mascul de selecţie 1 sept. – 15 dec. 600 3.000 6.000
– femelă şi viţel 1 sept. – 15 febr. 250 2.000 4.000
6. Câinele enot (Nyctereutes praciynoides) 15 sept. – 31 mart. 10 60 120
7. Dihorul comun (Puturius sp.) 15 sept. – 31 mart. 5 30 60
8. Hermelina (Mustela erminea) 15 sept. – 31 mart. 5 30 60
9. Iepurele de câmp (Lepus europaeus) 1 nov. – 31 ian. 25 150 300
10. Iepurele de vizuină (Oryctolagus cuniculus) 1 nov. – 31 ian. 20 100 400
11. Jderul (Martes sp.) 15 sept. – 31 mart. 20 200 400
12. Marmota (Marmota marmota) 15 sept. – 31 oct. 200 300 600
13. Mistreţul (Sus scrofa) 1 aug. – 15 febr. 250 1.000 2.000
14. Muflonul (Ovis aries musimon) 15 sept. – 15 dec. 1.000 4.000 8.000
15. Nevăstuica (Mustela nivalis) 15 sept. – 31 mart. 5 100 200
16. Şacalul (Canis aureus) tot anul 5 80 160
17. Viezurele (Meles meles) 1 aug. – 31 mart. 10 100 200
18. Vulpea (Vulpes vulpes) tot anul - 50 -
B. Păsări
1. Becaţina comună (Gallinago gallinago) 1 sept. – 28 febr. 10 55 135
2. Cioara grivă (Corvus corone cornix) tot anul 10
3. Cioara de semănătură (Cornus frugilegus) 15 aug. – 15 mart. 10 70
4. Ciocârlia de câmp (Alauda arvensis) 15 sept. – 15 nov. 1 20 30
5. Cocoşarul (Turdus pilaris) 1 sept. – 28 febr. 2 27 75
6. Cocoşul-de-munte (Tetrao urogallus) 15 apr. – 15 mai 1.000 1.350 2.700
7. Cormoranul mare (Phalacrocorax carbo) 1 sept. – 28 febr. 2 80 270
8. Coţofana (Pica pica) tot anul
9. Fazanul (Phasianus colchicus) 1 oct. – 28 febr. 1 35 70
10. Gaiţa (Garrulus glandarius) 1 sept. – 28 febr. 27 135
11. Găinuşa-de-baltă (Gallinula chloropus) 1 sept. – 28 febr. 2 27 50
12. Gâsca de vară (Anser anser rubrirostris) 1 sept. – 28 febr. 20 55 275
13. Gârliţa mare (Anser albifrons) 1 sept. – 28 febr. 20 55 275
14. Graurul (Sturnus vulgaris) 1 sept. – 28 febr. 2 15 55
15. Guguştiucul (Streptopelia decaocto) 15 aug. – 28 febr. 2 27 80
16. Lişiţa (Fulica atra) 1 sept. – 28 febr. 5 27 110
17. Porumbelul gulerat(Columba palumbus) 15 aug. – 28 sept. 2 27 80
18. Porumbelul de scorbură(Columba oenas) 15 aug. – 28 febr. 2 55 140
19. Potârnichea (Perdix perdix) 15 sept. – 31 dec. 10 55 220
20. Prepeliţa (Coturnix coturnix) 15 aug. – 31 dec. 2 27 80
21. Raţa mare (Anas platyrhynchos) 1 sept. – 28 febr. 10 55 110
22. Raţa mică (Anas crecca) 1 sept. – 28 febr. 10 55 110
23. Raţa fluierătoare (Anas penelope) 1 sept. – 28 febr. 10 55 110
24. Raţa cu cap castaniu (Aythya ferina) 1 sept.-28 febr. 10 55 110
25. Raţa moaţă (Aythya fuligula) 1 sept.-28 febr. 10 55 110
26. Raţa pestriţă (Anas strepera) 1 sept.-28 febr. 10 55 110
27. Raţa sunătoare (Bucephala clangula) 1 sept.-28 febr. 10 55 110
28. Raţa lingurar (Anas clypeata) 1 sept.-28 febr. 10 55 110
29. Raţa suliţar (Anas acuta) 1 sept.-28 febr. 10 65 130
30. Raţa cârâitoare (Anas querquedula) 1 sept.-28 febr. 10 65 130
31. Raţa cu cap negru (Aytya marila) 1 sept.-28 febr. 10 65 130
32. Sitarul-de-pădure (Scolopax rusticola) 15 sept.-15 apr. 25 55 110
33. Sitarul-de-mal (Limosa limosa) 1 sept.-28 febr. 10 25 30
33. Stăncuţa (Corvus monedula) 15 iul.-15 mart. 1 27 75
35. Sturzul-de-vâsc (Turdus viscivorus) 1 sept.-28 febr. 2 27 75
36. Sturzul cântător (Turdus philomelos) 1 sept.-28 febr. 2 27 75
37. Sturzul-viilor (Turdus iliacus) 1 sept.-28 febr. 2 27 75
38. Turturica (Streptopelia turtur) 15 aug.-28 febr. 2 27 75”


„ANEXA Nr. 2


FAUNA SĂLBATICĂ
de interes vânătoresc la care vânarea este interzisă, precum şi cuantumul despăgubirilor în cazul unor fapte ilicite

Nr. crt.

Denumirea

Valoarea de calcul
al tarifului de gestionare
(în euro)

Valoarea de despăgubire
(în Euro)

A. Mamifere
1. Castorul (Castor fiber) 2.000 6.000
2. Elanul (Alces alces) 5.000 20.000
3. Hamsterul/Hârciogul (Cricetus cricetus) 20 100
4. Lupul (Canis lupus) 400 1.000
5. Nurca (Lutreola lutreola) 50 200
6. Pisica sălbatică ( Felix silvestris) 50 200
7. Râsul (Lynx lynx) 500 2.000
8. Ursul (Ursus arctos) 20.000 40.000
9. Veveriţa (Sciurus vulgaris) 20 100
10. Vidra (Lutra lutra) 500 2.000
11. Zimbrul (Bison bonasus) 20.000 30.000
B. Păsări
1. Acvila-de-câmp (Aquila heliaca) 1.500 2.700
2. Acvila-de-munte (Aquila chrysaetos) 1.000 2.700
3. Acvila-de-stepă (Aquila rapax orientalis) 1.350 1.350
4. Acvila-mică (Hieraatus pennatus) 1.350 1.350
5. Acvila-ţipătoare mică (Aquila pomarina) 1.350 1.350
6. Acvila-ţipătoare mare (Aquila clanga) 1.350 1.350
7. Acvila-porumbacă (Hieraaetus fasciatus) 540 540
8. Alunarul (Nucifraga caryocatactes) 80 80
9. Auşelul (Regulus sp.) 27 27
10. Barza albă (Ciconia ciconia) 270 270
11. Barza neagră (Ciconia nigra) 410 410
12. Bătăuşul (Philomachus pugnax) 220 220
13. Becaţina mică (Lymnocryptes minimus) 135 135
14. Becaţina mare (Gallinago media) 20 135
15. Boicuşul (Remiz pendulinus) 5 27
16. Botgrosul (Coccothraustes coccothraustes) 5 80
17. Brumăriţa (Prunnela sp.) 5 27
18. Bufniţa (Bubo bubo) 500 1.350
19. Buhaiul-de-baltă (Botaurus stellaris) 25 540
20. Capântortură (Jynx torquilla) 5 135
21. Caprimugul (Caprimulgus europaeus) 20 135
22. Călifarul alb (Tadorna tadorna) 500 540
23. Călifarul roşu (Tadorna ferruginea) 500 1.350
24. Cănăraşul (Serinus serinus) 5 27
25. Câneparul (Carduelis cannabina) 5 27
26. Chira (Sterna sp.) 20 160
27. Chirighiţa (Chlidonias sp.) 20 135
28. Ciocântors (Recurvirostra avosetta) 20 135
29. Cinghiţa-de-iarnă (Montifringilla nivalis) 20 55
30. Cinteza (Fringilla sp.) 5 27
31. Ciocănitoarea (Dendrocopos sp.; Picoide sp.; Drycopus sp.) 10 135
32. Ciocănitoarea neagră (Drycopus martius) 10 270
33. Ciocârlanul (Galerida cristata) 10 80
34. Ciocârlia (Lullula sp.; Melanocorypha) 10 80
35. Ciocârlia urecheată (Eremophila alpestris) 10 80
36. Ciovlica (Glareola sp.) 50 270
37. Ciuful (Asio sp.) 50 270
38. Ciuvica (Glaucidium passerinium) 50 270
39. Ciuşul (Otus scops) 100 270
40. Cocorul mare (Grus grus) 500 540
41. Cocorul mic (Anthropoides virgo) 250 540
42. Cocoşul-de-mesteacăn (Lyrurus tetrix) 1.000 1.350
43. Codalbul (Haliaeetus albicilla) 1.000 2.700
44. Codobatura (Motacilla sp.) 5 27
45. Codroşul (Phoenicurus sp.) 5 27
46. Cojoaica (Certhia sp.) 5 27
47. Corbul (Corvus corax) 20 135
48. Corcodelul mic (Tachzbaptus ruficoliis) 20 55
49. Corcodelul mare (Podiceps cristatus) 20 55
50. Corcodelul cu gât negru (Podiceps nigricolis) 20 135
51. Corcodelul cu gât roşu (Podiceps griseigena) 20 270
52. Cormoranul mic (Phalacrocorax pygmaeus) 50 410
53. Cresteţul (Porzana sp.) 20 80
54. Cârsteiul-de-baltă (Rallus aquaticus) 20 55
55. Cârsteiul-de-câmp (Crex crex) 20 410
56. Cucul (Cuculus canorus) 25 135
57. Cucuveaua (Athene noctua) 50 270
58. Cufundarul (Gavia artica) 50 135
59. Cufundarul mic (Gavia stellata) 50 135
60. Cufundarul mare (Gavia immer) 50 150
61. Culicul mare (Numenius arquata) 50 270
62. Culicul mic (Numenius phaeopus) 50 270
63. Culicul-cu-cioc-subţire (Nemenius tenuirostris) 50 2.700
64. Drepnea (Apus sp.) 5 55
65. Dropia (Otis tarda) 1.000 2.700
66. Dumbrăveanca (Coracias garrulus) 10 270
67. Egreta mare (Egretta alba) 100 270
68. Egreta mică (Egretta garzetta) 100 135
69. Eiderul (Somateria mollissima) 50 405
70. Ferestraşul mare (Mergus merganser) 135 400
71. Ferestraşul mic (Mergus albellus) 50 135
72. Ferestraşul moţat (Mergus serrator) 135 400
73. Fâsa (Anthus sp.) 10 27
74. Flamingul (Phoenicopterus ruber) 50 270
75. Florintele (Cardeulis chloris) 5 27
76. Fluierarul-de-munte (Actitis hypoleucos) 5 55
77. Fluierarul sur (Xenus cinereus) 5 55
78. Fluierarul (Tringa sp.) 5 55
79. Fluturaşul-de-stâncă (Trichodroma muraria) 10 270
80. Forfecuţa (Loxia sp.) 5 55
81. Frunzăriţa (Hippolais sp.) 5 27
82. Fugaciul (Calidris sp.) 10 55
83. Furtunarul (Puffinus puffinus) 10 55
84. Gaia neagră (Milvus migrans) 250 1.350
85. Gaia roşie (Milvus milvus) 250 1.350
86. Ghionoaia (Picus sp.) 10 135
87. Gârliţa mică (Anser erythropus) 250 1.350
88. Gâsca-de-semănătură (Anser fabalis fabalis) 250 410
89. Gâsca-mică-de-semănătură (Anser fabalis rossicus) 250 410
90. Gâsca-cu-cioc-scurt (Anser fabalis brachyrhynchus) 250 410
91. Gâsca-cu-gât-roşu (Branta ruficollis) 250 1.350
92. Gâsca neagră (Branta bernicla) 250 410
93. Grangurul (Oriolus oriolus) 5 110
94. Greluşelul (Locustella sp.) 5 27
95. Guşă-vânată (Luscinia sp.) 10 27
96. Heretele (Circus sp.) 100 270
97. Hoitarul (Neophron percnopterus) 500 2.700
98. Huhurezul (Strix sp.) 100 270
99. Ierunca (Bonasa bonasia) 50 540
100. Inăriţa (Carduelis sp.) 5 27
101. Lăcarul (Acrocephalus sp.) 5 27
102. Lăcustarul (Sturnus roseus) 5 55
103. Lăstunul (Delichon sp.; Riparia sp.;Hirundo sp.) 5 27
104. Lebăda-de-vară (Cygnus olor) 100 270
105. Lebăda-de-iarnă (Cygnus cygnus) 100 540
106. Lebăda mică (Cygnus columbianus) 100 540
107. Lopătarul (Platalea leucorodia) 100 270
108. Lupul-de-mare (Stercorarius sp.) 25 135
109. Măcăleandrul (Erithacus rubecula) 5 27
110. Mărăcinarul (Saxicola sp.) 5 27
111. Mătăsarul (Bombycilla garrulus) 5 55
112. Mierla gulerată (Turdus torquatus alpestris) 5 55
113. Mierla neagră (Turdus merula) 5 27
114. Mierla-de-piatră (Monticola saxatilis) 10 135
115. Minuniţa (Aegolius funereus) 100 270
116. Mugurarul (Pyrrhula pyrrhula) 5 80
117. Mugurarul roşu (Carpodacus erythrinus) 5 27
118. Muscarul (Ficedula sp.) 5 27
119. Nagâţul (Chettusia sp.) 50 135
120. Nagâţul (Vanellus vanellus) 50 80
121. Notatiţa (Phalaropus sp.) 10 55
122. Ochiul-boului (Troglodytes troglodytes) 5 27
123. Pasărea-ogarului (Burhinus oedicnemus) 50 270
124. Pasărea-omătului (Plectrophenax nivalis) 50 55
125. Păscărelul negru (Cinclus sp.) 10 55
126. Pelicanul comun (Pelecanus onocratalus) 500 1.350
127. Pelicanul creţ (Pelecanus crispus) 1.000 1.660
128. Pescăruşul-cu-trei-degete (Rissa tridactyla) 50 55
129. Pescăruşul albastru (Alcedo athis) 50 55
130. Pescăriţa (Hydroprogne sp.; Gelochelidon sp.) 25 135
131. Pescăruşul (Larus sp.) 25 135
132. Piciorongul (Himantopus himantopus) 50 135
133. Pietrarul (Oenanthe sp.) 10 27
134. Pietruşul (Arenaris interpres) 5 55
135. Pitulicea (Phylloscopus sp.) 5 27
136. Piţigoiul (Parus sp.) 5 27
137. Ploierul (Pluvialis sp.) 5 55
138. Presura (Enberiza sp.) 5 27
139. Prigoria (Merops apiaster) 10 55
140. Privighetoarea (Lusciniola sp.; Luscinia sp.) 10 80
141. Prundaşul-de-nămol (Limicola falcinellus) 10 55
142. Prundăraşul (Chradrius sp.) 10 55
143. Pupăza (Upupa epops) 10 55
144. Raţa-cu-cap-alb (Oxyura leucocephala) 50 540
145. Raţa cu ciuf (Netta rufina) 50 270
146. Raţa-de-gheţuri (Clangula hyemalis) 50 135
147. Raţa catifelată (Melanitta fusca) 50 135
148. Raţa neagră (Melanitta nigra) 50 135
149. Raţa roşie (Aythya nyroca) 50 540
150. Scatiul (Carduelis spinus) 5 27
151. Scoicarul (Haematopus ostralegus) 20 135
152. Sfrânciocul (Lanius sp.) 5 55
153. Silvia (Sylvia sp.) 5 27
154. Sitarul-de-mal-nordic (Limosa lapponica) 50 270
155. Spârcaciul (Tetro tetrax) 500 1.350
156. Sticletele (Carduelis sp.) 5 27
157. Stârcul-de-cireadă (Bubuleus ibis) 25 135
158. Stârcul galben (Ardeola ralloides) 25 70
159. Stârcul-de-noapte (Nycticorax nycticorax) 25 135
160. Stârcul pitic (Ixobrychus minutus) 25 55
161. Stârcul roşu (Ardea purpurea) 25 135
162. Stârcul cenuşiu (Ardea cinerea) 25 135
163. Striga (Tylo alba guttata) 250 540
164. Stufărica (Cettia cetti) 5 27
165. Şerparul (Circaetus circaetus gallicus) 250 540
166. Şoimul călător (Falco peregrinus) 500 1.660
167. Şoimul-de-iarnă (Falco columbarius) 250 540
168. Şoimul dunărean (Falco cherrug) 500 2.700
169. Şoimul rândunelelor (Falco subbuteo) 250 540
170. Şorecarul mare (Buteo rufinus) 250 540
171. Şorecarul încălţat (Buteo lagopus) 250 270
172. Şorecarul comun (Buteo buteo) 250 270
173. Ţicleanul (Sitta europaea) 5 27
174. Ţigănuşul (Plegadis falcinellus) 50 555
175. Uliganul-pescar (Pandion haliaetus) 250 540
176. Uliul (Accipiter sp.) 150 270
177. Vânturelul de seară (Falco vespertinus) 250 1.350
178. Vânturelul mic (Falco naumanni) 250 1.350
179. Vânturelul roşu (Falco tinnunculus) 250 540
180. Viesparul (Pernis apivorus) 250 540
181. Vulturul negru (Aegypius monachus) 1.000 2.700
182. Vulturul sur (Gyps fulvus) 1.000 2.700
183. Zăganul (Gypaetus barbatus) 1.000 2.700”


Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

Bogdan Olteanu

p. PREŞEDINTELE SENATULUI

Doru Ioan Tărăcilă


Bucureşti, 2 iulie 2007.

Nr. 197.